On the Dhaka-Tangail Trank Road
PO: Mirzapur Cadet College
Union: Gorai
Upazilla: Mirzapur
Tangail, 1942
Bangladesh